ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند 3030

محل پروژه: چالوس

نوع خدمات انجام شده :مشاوره ، طراحی ، تأمین قطعات و پیاده سازی کامل سیستمهای هوشمند

وضعیت پروژه : اتمام یافته

ویلای هوشمند 3030

ویلای هوشمند

ویلای هوشمند

ویلای هوشمند

محل پروژه: کلاردشت _ پی قلعه

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی ویلای کاملاً هوشمند

وضعیت پروژه : در حال اجرا

ویلای هوشمند

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

محل پروژه: ساختمان وزرا

نوع خدمات انجام شده : مشاوره و طراحی دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان

محل پروژه: شعبه اصلی

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

صندوق ذخیره فرهنگیان

بنیاد تعاون استان تهران

بنیاد تعاون استان تهران

بنیاد تعاون استان تهران

محل پروژه: کلیه شعب

نوع خدمات انجام شده : مشاوره، طراحی و پیاده سازی بستر ارتباطی کلیه مراکز و دیتاسنتر

وضعیت پروژه : اتمام یافته

بنیاد تعاون استان تهران

در حال بارگذاری
Customized And Inventive Baseball Jerseys For Everyone
How A Hockey Jerseys Clean
Reasons Acquire College Dog Jerseys
Playing Basketball Is Popular In China More Than Playing Football
Vintage Hockey Jerseys Brings You To Be Able To Th
Wholesale Hockey Jerseys Supply Brand-New Feeling
Perfect Holiday Gifts For Your Sports Nut
While question will come
The Cheap Jerseys May Me Someything Special